Säännöt

Nov 24, 2019

1. Nimi ja kotipaikka. 

Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston alumni, ruotsiksi Helsingfors universitets alumner. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä Helsingin yliopistossa opiskelleiden kesken ja heidän yliopistoonsa, tukea yliopiston pyrkimyksiä sekä lujittaa akateemista Helsingin henkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia, tiedottaa yliopiston toiminnasta ja tavoitteista, jakaa stipendejä sekä kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota yliopiston toimintaan ja kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaan­sa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä ja muodostaa rahastoja ja säätiöitä.

3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen, joka on opiskellut Helsingin yliopistossa.

Hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät ole olleet Helsingin yliopiston opiskelijoita.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön taikka rekisteröidyn tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksellä on oikeus kutsua kunniajäseniä.

Yhdistyksen hallitus pitää jäsenluetteloa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jos varsinainen jäsen tai kannattajajäsen ei ole maksanut edellisen kalenterivuoden jäsenmaksuaan, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.

4. Jäsenmaksu

Yhdistyksen vuosikokous päättää varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta vuosittain. Jäsenmaksu voi olla myös kertamaksu, jonka suorittamalla jäsen voi valita ainaisjäsenyyden. Samassa taloudessa asuvilta voidaan periä alempi jäsenmaksu. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen vuosikokous voi vahvistaa perusteet, joilla hallitus voi kokonaan tai osittain vapauttaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksuvelvollisuudesta opintojen, varusmiespalvelun tai muun vastaavan syyn perusteella. Jäsenmaksuvelvollisuutta voidaan alentaa sen perusteella, jos varsinainen jäsen on palvelussuhteessa taikka siihen rinnastettavassa asemassa Helsingin yliopistoon.

5. Yhdistyksen valtuuskunta

Valtuuskunta seuraa yhdistyksen hallituksen hoitamaa hallintoa ja tukee hallituksen ja yliopiston toimintaa ja niiden strategisia tavoitteita.

Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä 1. ja 2. varapuheenjohtaja ja 20 jäsentä. Varapuheenjohtajistossa tulee olla ruotsinkielisten edustus. Yhdistyksen vuosikokous valitsee valtuuskuntaan kuuluvat yhdistyksen puheenjohtajat ja valtuuskunnan jäsenet kulloinkin kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajat ja valtuuskunnan jäsenet voidaan valita valtuuskuntaan enintään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi.

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa puhetta valtuuskunnan kokouksissa ja yhdistyksen vuosikokouksessa sekä edustaa yhdistystä.

Puheenjohtajat voivat osallistua yhdistyksen hallituksen ja sen asettamien toimikuntien kokouksiin. 

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kaksitoista vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemaa eri aloja edustavaa jäsentä.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja muiksi tarvittaviksi toimihenkilöiksi hallitus voi ottaa sopivia henkilöitä sen ulkopuoleltakin.

Hallitus voi valita keskuudestaan asioiden hoitoa varten 3 – 5 -jäsenisen työjaoston ja asettaa tarpeen mukaan muitakin toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapu­heenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kulloinkin kaksi yhdessä tai joku näistä yhdessä alumnisihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

Hallitus voi antaa yhdistyksen toimihenkilölle oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. 

9. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava kaksi viikkoa ennen kokousta vähintään yhdessä yhdistyksen vuosikokouksen määräämässä sanoma- tai aikakauslehdessä.

10. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään loka-marraskuun aikana.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselle ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

11. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään hallituksen toimintakertomus
2. Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
3. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
6. Määrätään puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista
7. Päätetään tilintarkastajien palkkioista 
8. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut
9. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä 1. ja 2. varapuheenjohtaja erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yhdistyksen valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
13. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto. Jos tilintarkastajaksi valitaan yhteisö ei varatilintarkastajaa tarvita. Lisäksi yhdistykselle valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Erityinen päätöksentekojärjestys

Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 3 /4 äänestyksessä annetuista äänistä.

13. Omaisuuden käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa on sen omaisuus luovutettava Helsingin yliopistolle tai jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle sen mukaan kuin yhdistys purkamispäätöksen yhteydessä määrää.