ALUMN ELLER ARBETSGIVARE

Alumn – Erbjud en praktikplats

Av de alumner som utexaminerades år 2012 arbetade 17 procent i små eller medelstora företag fem år efter att de utexaminerats. Denna sektor var enligt karriärsuppföljningsenkäten från 2017 den näst största arbetsgivaren efter kommunsektorn. Därför stärker universitetets karriärsservice i år samarbetet med små och medelstora företag, så att studerande kan bekanta sig med dem som potentiella arbetsgivare redan under studietiden. Samtidigt ökar företagens kunskap om universitetsstuderandenas mångsidiga kompetens.

Målsättningen för praktikprogrammet Think Career, som inleds våren 2019, är att hitta nya praktikmöjligheter för studerande bland små och medelstora företag eller inom föreningssektorn. I bästa fall kan arbetspraktikerna betyda mycket för studerandenas sakkunskap och arbetslivskompetens och utveckla deras karriärplanering. Ibland kan studerande även hitta ett mer långsiktigt jobb via sin praktik. För arbetsgivaren erbjuder Helsingfors universitets studerande möjligheten att få nya perspektiv på sin verksamhet och aktuell information om universitetsutbildningen.

I praktikprogrammet Think Career medverkar 12 arbetsgivare och 14 praktikplatser. Eftersom en stor del av programmets företag anställer en praktikant för första gången stöder universitetets karriärservice arbetsgivarna med rekrytering och handledning.

Läs mer om samarbetsmöjligheterna på vår webbplats helsinki.fi/tyonantajapalvelut och
ta kontakt med universitetets karriärservice på adressen employerservices@helsinki

Alumn, kom med här!

Som ambassadör för tjänsten är du i kontakt med studerande och hjälper dem att effektivt hitta arbete.

1. Anmäl dig som frivillig Alumni Ambassador genom den nedanstående linken.
2. Vänta på godkännande och ytterligare anvisningar från Alumnkontoret.

Alumnfonden

Alumnfonden stöder begåvade och aktiva studerande genom att årligen dela ut stipendier. Fondens syfte är att dela ut stipendier till begåvade och aktiva studerande oavsett studieämne och fakultet. Alumnföreningen vill genom stipendierna erbjuda extra möjligheter för framtidens löften, som inte kan förverkligas enbart med hjälp av studiestödet. Alumnstipendier har delats ut sedan 2002.

 

Alumnföreningens medlemmar som mentorer

Mentorerna för perioden 2018-2019 har valts ut bland Alumnföreningens medlemmar. Att fungera som mentor är både roligt och energigivande. Det kräver inte speciellt mycker arbete, endast lite tid och energi, beskriver Otto Mattsson som fungerat som mentor flera gånger. Denna period blir över 100 adepter mentorerade av 29 alumner. Varje mentor har 2-5 studerande i sin grupp. Grupperna träffas under ett halvt år i egen takt och på det sätt som passar dem bäst. Alla samlas till en gemensam avslutande tillställning i maj.

Vi meddellar på denna sida och per e-post när mentoransökningen för nästa år öppnas. Kontrollera via din personliga länk att du har valt ”Fungera som mentor” som intresseområde. Du hittar den personliga länken i e-postmeddelandet med rubriken Medlemsavgiften 2020 och uppdatering av kontaktuppgifter eller Välkommen som medlem av Alumnföreningen.

Alumni Ambassadors

Alumni Ambassador -tjänsten är designad för att ambassadörer, d.v.s. alumner, ska kunna ge respons på studerandes CVn och LinkedIn-profiler samt hjälpa dem att knyta kontakter till möjliga arbetsgivare. Ambassadörerna svarar även på enkla frågor som studerande kan ha om färdigheter som behövs inom arbetslivet.

Ämnesföreningarnas alumn- och och arbetslivsansvariga

Facebook-gruppen HYY:n työelämä ja alumnit grundades 2015 och har redan 400 medlemmar. Gruppen riktar sig för personer som är intresserade av arbetslivs- och alumnverksamhet och har som målsättning att fungera som plattform och bollplank för arbetslivs- och alumnansvariga personer i studentföreningarna samt  aktörer inom HYY och Alumnföreningen.

I gruppen delas information om aktuella arbetslivsevenemang och lediga arbetsplatser inom föreningssektorn. Gruppen fungerar som mötesplats och diskussionsplattform om arbetslivsfenomen bland olika aktörer inom föreningssektorn.

ANSTÄLL EN PRAKTIKANT

Kaikkiin opintoihin Helsingin yliopistolla voi kuulua harjoittelu. Koska yliopiston oppiainevalikoima on Suomen laajin, harjoittelijoita voi etsiä monenlaisiin tehtäviin. Lisätietoa harjoittelusta saat yliopiston urapalveluilta.

Alla studieinriktningar på Helsingfors universitet kan innehålla en praktikperiod. Eftersom Helsingfors universitet har Finland bredaste utbud av läroämnen går det att hitta praktikanter för ett flertal olika uppgifter. Mera information får du från universitetets karriärservice.

Praktikanten kan utföra olika rapporter, förfrågningar och andra undersökningar och projekt som gynnar organisationen. Praktiken leder även ofta till en framtida rekrytering. Praktikperiodens längd är i medeltal 3 månader. Alla praktikplatser publiceras på Rekrynet.

Du kan även erbjuda praktikplats åt en internationell studerande. Helsingfors universitet erbjuder undervisning genom över 40 internationella magisterprogram.

Praktikperioden är en del av studierna för den studerande. Därför bör praktikanten ha en instruktör samt arbetsuppgifter som är relevanta för studierna. Ifall branschen inte har ett kollektivavtal är praktikantens ersättning för heltidsarbete minst Fpa:s minimilön för arbetsvillkor.

Helsingfors universitet publicerar inte oavlönade praktikplatser. Vi bibehåller oss rätten att inte publicera praktikplatser som inte passar för våra studerande. Bekanta dig med Rekrynets publikationsvillkor.

Arbetsgivare – kom med i TVEX-nätverket

Är du som arbetsgivare intresserad av att erbjuda Tvex-studenter, tvexare, en praktikplats med svenska som arbets- eller handledningsspråk, eller möjlighet att skugga en svenskkunnig expert under en arbetsdag? Kom med i Tvex-nätverket!

Nätverket ger studenterna möjlighet att få arbetserfarenhet på svenska och etablera sig på den svensk- och tvåspråkiga arbetsmarknaden redan under studietiden. Som arbetsgivare får du synlighet bland studenterna, möjlighet att framstå som en attraktiv arbetsgivare och chans att knyta kontakter till framtidens tvåspråkiga experter. Nätverket skapas som en del av projektet “Tvåspråkiga experter i arbetslivet” som pågår 2019–2020 och möjliggörs med hjälp av understöd från stiftelsen Tre Smeder.

Registrera dig i nätverket här! Företagets namn och e-postadressen som anges i blanketten publiceras i Tvex-nätverket på Helsingfors universitets webbplats.

Praktikperioden är tre månader lång och studenterna avlägger den vanligen efter det andra studieåret. Studenterna har möjlighet till finansiellt stöd (praktikstöd) från universitetet.

Skuggning innebär att studenten under en arbetsdag följer med/observerar en eller flera personer på arbetsplatsen med syfte att få en inblick i arbetslivet (s.k. job shadowing). Inför skuggningen skriver studenterna på ett avtal om tystnadsplikt.

Målet är att bygga upp ett nätverk av organisationer och företag som tvexare kan vända sig till när de söker svensk- och flerspråkiga praktikplatser eller experter att skugga. Observera att du inte garanterar studenterna praktik eller skuggningsmöjligheter genom att registrera dig som arbetsgivare i nätverket. Det är inte heller garanterat att studenterna tar kontakt med dig. Syftet med nätverket är att fungera som en kanal mellan de som är i behov av tvåspråkiga experter och de som besitter den kompetensen.

Vi hoppas du vill vara med!

Vid frågor om nätverket kontakta projektkoordinator Maria Forsius, maria.forsius@helsinki.fi

Fakulteternas arbetslivsevenemang

Arbetslivsevenemangen som anordnas av studerandena själva är effektiva tillställningar för att hitta nya samarbetsmöjligheter och göra det egna läroämnet mera känt. Ämnes- och fakultetsföreningarna samt deras samarbetsparter ordnar under året olika arbetslivsevenemang runtom på universitetets campus. Alumnföreningen kommunicerar om dessa åt sina medlemmar samt hjälper till att verkställa evenemangen.

På Gumtäkt campus anordnades år 2017 för första gången arbetslivs- och rekryteringsevenemanget ”Kumpulan potentiaali”, riktat för studerande av matematik och naturvetenskaper. Över 50 olika företag deltog i evenemanget. Evenemanget ordnades även 1.11.2018 och 14.11.2019.

I början av december 2017 anordnade pedagogiska fakultetens ämnesförening Condus för första gången arbetslivsevenemanget Beha Works. Under evenamnaget kunde man lyssna till olika talturer, delta i workshops samt söka både jobb och få tips angående jobbsökning av olika organisationers representanter på plats.

År 2019 anordnade Statsvetenskapliga fakultetens studentförening Kannunvalajat VTM17-arbetslivsmässa för statsvetare i Tankehörnan och universitetets huvudbyggnads aula. Flera olika organisationer representerade med en egen monter på plats.

Föreslå en Pro Gradu-avhandling

Olika projektbaserade forsknings- och kartläggningsuppgifter lämpar sig utmärkt för en pro gradu-avhandling. För den studerande är gradun ett prov på kunnande och en helhet till vilken man definierar en forskningsuppgift, målsättning, omfattning och tidtabell.

När du meddelar ditt ämne syns det på Rekrynet för studerandena. Dessa kan sedan ta kontakt direkt, ifall ämnet är intressant och relevant för deras studier. Studenten ser själv till att avhandlingens ämne och projektet blir godkänt av sin egen ämnesfakultet.

Finansieringsalternativ: arbetsförhållande, lön eller faktura, ifall studeranden är företagare eller yrkesutövare/frilans. Helsingfors universitet har inte praxis för gåvobrev eller någon stiftelse för finansiering av pro gradu-avhandlingar.

Läs mera om arbetstagarservicen

Hur fungerar Alumni Ambassador-verksamheten

Studenter och frivilliga alumner går med i tjänsten på Alumnföreningens hemsidor. Båda parter får sedan exakta anvisningar om hur de skall tillvägagå.

Studenten känner igen alumnen genom texten på hens LinkedIn profilsida, och skickar ett meddelande åt alumnen enligt de givna anvisningarna. Alumnföreningen koordinerar verksamheten för att se till att ingen alumn belastas för mycket, och söker vid behov upp en ny alumn åt studenten om den första inte har tid att svara.

Alumnkontoret kontrollerar att alla som är med i tjänsten är nuvarande eller före detta studenter på Helsingfors universitet. Alumnföreningen fungerar som en aktiv mellanhand och som stödpunkt i Alumni Ambassador -verksamheten.

Hur fungerar Alumni Ambassador-verksamheten?

Studenter och frivilliga alumner går med i tjänsten på Alumnföreningens hemsidor. Båda parter får sedan exakta anvisningar om hur de skall tillvägagå.

Studenten känner igen alumnen genom texten på hens LinkedIn profilsida, och skickar ett meddelande åt alumnen enligt de givna anvisningarna. Alumnföreningen koordinerar verksamheten för att se till att ingen alumn belastas för mycket, och söker vid behov upp en ny alumn åt studenten om den första inte har tid att svara.

Alumnkontoret kontrollerar att alla som är med i tjänsten är nuvarande eller före detta studenter på Helsingfors universitet. Alumnföreningen fungerar som en aktiv mellanhand och som stödpunkt i Alumni Ambassador -tjänsten.

Hur hittar jag Alumnförenongens LinkedIn-grupp?

Besök Alumnföreningen vid Helsingfors universitetes företagssida på LinkedIn och ansök till den slutna LinkedIn-gruppen. Du hittar den under ”About” i menyn till vänster.

Alumn: Om du inte har ansökt om medlemsskap till Alumnföreningen, gör det här innan du ansluter dig till gruppen.

Student: Nuvarande studenter vid Helsingfors universitet kan ansluta sig till den slutna gruppen utan medlemsskap i Alumnföreningen för att hitta alumnambassadörer och arbetsmöjligheter.

Innan godkännande kontrolleras medlemskap och aktiv studerandestatus.

 

In som ung ut som ung

Staten vill att ungdomar söker sig från skolbänken till universitetet så snabbt som möjligt, och det syns i reformerna av inträdesproven vid Helsingfors universitet. 2018 förkortades förberedelsetiden till inträdesproven, litteraturlistan publicerades bara en månad innan proven och den var kortare än tidigare. Avsikten var att förbättra möjligheterna för de ansökande som skrivit studenten samma vår, så att de skulle hinna förbereda sig för studentskrivningarna men också återhämta sig en smula innan de började plugga för inträdesproven.

– Att begränsa förhandsmaterialet var bara det första steget. Stora förändringar står fortfarande för dörren, berättar utvecklingschefen vid Helsingfors universitets enhet för undervisning Susanna Niinistö-Sivuranta.

– I fortsättningen, från och med år 2020, kommer det huvudsakliga urvalet av studerande att förverkligas som ett så kallat betygsurval, och därtill utvecklas inträdesprovet så att materialet delas ut först i provsalen, säger Niinistö-Sivuranta.

– Därmed antas i medeltal hälften av studeranden på basen av sina studentexamensbetyg, och den andra hälften enbart på basen av deras resultat i inträdesprovet.

Utöver det kan man antas till universitetet genom att avlägga en viss webbkurs på öppna universitetet med fulla poäng. Det är ännu för tidigt att veta hur mycket reformen kommer att inverka på att andelen nya unga universitetsstuderande ökar, men riktningen är oundviklig.

– Enligt universitetets finansieringsmodell 2021 kommer de som avlägger sin första examen och de som blir färdiga inom utsatt tid att generera klart mer pengar för universitetet än de som avlägger sin andra eller tredje examen. Det kommer att styra universitetet mot att anta unga och förstaexamens studerande. Modellen hade ännu inte accepterats i december 2019, men förändringar är enligt Niinistö-Sivuranta på kommande.

– Men å andra sidan vill universiteten bevara flera alternativa vägar in till universitetet, så inträdesproven kommer inte helt att slopas.

Ur alumnernas synvinkel innebär detta att det kommer att finnas flera 22-åriga magistrar i företagslivet. För att de unga magistrarna inte skulle vara alltför oerfarna höjde man andelen arbetslivsstudier i kandidatutbildningen till tio studiepoäng i samband med examensreformen Stora Hjulet. Helheterna varierar fakultetsvis. Det finns arbetslivsföreläsningar och utbildning för att skriva en CV. Men studerandena deltar också i forskningsprojekt och företagen ger dem verkliga problem att lösa, så att de kan förena sitt teoretiska kunnande med konkreta uppdrag. Studerande kan till exempel fundera över välmående på arbetsplatsen, eller tillföra den yngre generationens perspektiv i inledningsfasen av vissa projekt, eller kläcka nya spelidéer för spelfirmor.

– Det som regelbundet nämns i karriärsuppföljningsenkäterna är vikten av generiska kommunikationsoch problemlösningsfärdigheter i arbetslivet, säger Niinistö-Sivuranta. Det är omöjligt att visa på några direkta resultat av de här åtgärderna, men förmodligen har någonting gjorts rätt, för riktningen går åt rätt håll. 2018 hoppade Helsingfors universitet från plats 82 till 48 i en internationell universitetsranking som jämförde sysselsättningen av utexaminerade på den globala arbetsmarknaden. Listan toppades av de amerikanska universiteten Harvard, Caltech och MIT, samt Cambridge universitet i Storbritannien. Aalto-universitetet låg på 140:e plats. Jämförelsen, som beställdes av Times Higher Education, utfördes av två råd bestående av 7000 sakkunniga var. De tog ställning till vilka universitet de ansåg att utexaminerade de bäst lämpade personerna för arbetslivet.

Alumnerna kan engagera kandidatstuderande för sina företagsprojekt antingen direkt eller via karriärservicen.

LinkedIn

Alumnföreningens LinkedIn-grupp fungerar som en portal för arbete och karriär för universitetets alumner. Alumnföreningens medlemmar meddelar om praktik- och arbetsplatser till varandra, och dessutom hittar du råd angående mentorskap och jobbsökning.

Gruppen är begränsad endast för Helsingfors universiets alumner, så du kan vara säker på att alla medlemmar är en del av alumngemenskapen. Medlemskap i gruppen ges endast till föreningens medlemmar.

Gå med i gruppen genom att trycka på ”Join”-knappen på gruppens framsida. Om du inte har ett LinkedIn-konto kan du lätt skapa ett på LinkedIn:s framsida.

RÄDSLA FÖR ARBETSLIVET TYNGER STUDERANDE

Många studerande är rädda för att lämna universitetet. Tänk om man inte hittar någon ny passion i arbetslivet, eller om karriären slutar i butikskassan efter många års utbildning? Sonja Sipponen, sjätte årets historiestuderande och projektansvarig för Alumnföreningens Alumn Ambassador -verksamhet, stöter ofta på den här sortens funderingar då hon pratar med studerande på studentorganisationernas arbetslivsevenemang och på mässor.

– Rädslan för arbetslivet är kroniskt inom de humanistiska vetenskaperna, men jag har också lag märkte till samma rädslor till exempel i Vik. Studerande känner sig lätt vilse om de inte har fokuserat sig på ett särskilt mål under sina studier. De kan inte heller alltid formulera för arbetsgivarna varför mångsidighet är en styrka.

Överlag är problemet enligt Sipponen, att studerande vaknar till att fundera på karriärfrågor först i slutskedet av sina studier. Istället för att på förhand fråga alumner om vilka kurser som uppskattas i arbetslivet, funderar de först efteråt på hur de avlagda kurserna ser ut på CV:n och var de kan få den kompetens de saknar. Alumnföreningen erbjuder olika alternativ för att stöda studerandenas arbetslivsfärdigheter: mentorskap, LinkedIn-utbildningar och framför allt Alumni Ambassador-verksamheten. Genom dessa
program kan alumnerna hjälpa studerande enkelt och direkt. Delar av verksamheten kanaliserar Alumnföreningen via studentorganisationerna.

– Det finns styrka i samarbete, och det finns smarta människor vid ämnesföreningarna, konstaterar Sipponen.

– Studentorganisationerna vet bäst vilka evenemang det lönar sig att arrangera för studerande och när. Om Alumnföreningen arrangerade en paneldiskussion om arbetslivet, är det lätt hänt att tidpunkten är fel vald eller att beskrivningen av evenemanget låter främmande, och därför dyker inga studerande upp, säger Sipponen.
Nu går det till så att studentorganisationerna kontaktar Alumnföreningen och beställer alumner till sina tillställningar för att tala om teman med kopplingar till arbetslivet. Detta upplägg har visat sig vara väldigt effektivt. För vissa organisationer fungerar avslappnade diskussionstillfällen bäst, medan andra vill ha mer formella tillställningar som paneler. Somliga ämnesföreningar gör helst en exkursion med studerande till alumnernas arbetsplatser. Vid arbetslivsevenemangen frågar studerande oftast vilken del av alumnernas egna studier som har hjälpt dem mest att nå sin nuvarande position.

– Sällan svarar alumnerna att någon specifik kurs skulle ha varit mest avgörande för dem. Snarare handlar det om de nätverk som de byggt upp vid universitetet, en förmåga till kritiskt tänkande eller om förmågan att kunna ta till sig och hantera stora mängder ny information. Svaren är ofta en stor lättnad för studerandena. Alumnföreningen erbjuder studentorganisationerna hjälp och stöd med att arrangera sina evenemang. Föreningen är en erfaren evenemangsproducent, medan funktionärerna vid studentorganisationerna ofta till en början saknar nätverk. Varje vår och höst arrangerar Alumnföreningen kvällar studentorganisationernas nya och tidigare arbetslivs- och alumnansvariga där de kan mötas och byta erfarenheter.

– På så sätt går kunskapen i arv och de nya ansvarspersonerna behöver inte börja om från noll.

Rekrytera en studerande

Helsingfors universitets Rekrynet når studerande och nyutexaminerade som söker arbete relevant för sin utbidlning. Åt studerande kan man t.ex. erbjuda deltidsuppgifter och -projekt som går att utföra vid sidan av studierna. Bland de nyutexaminerade finns personer för mer utmanande uppgifter. Din annons publiceras med ett par dagars fördröjning på Rekrynet.

Helsingfors universitet har 11 fakulteteter med sammanlagt över 300 läroämnen. Både kunnandet och expertisen är bred och tväretenskapligt.

När du vill nå internationella studerande eller nyutexaminerade vid Helsingfors universitet, skriv då din arbetsplatsannons på engelska. helsingfors universitet har 2200 internationella studerande.

Läs mera om arbetstagarservice

Studerande till arbetslivet

Alumnföreningen och universitetets gemensamma målsättning är att främja sysselsättningen av studerande. Vår viktigaste samarbetspartner är universitetets karriärservice, med vilken vi redan för tredje gången arrangerar programmet för gruppmentorering. Varje mentor får dela med sig av sitt kunnande och sin arbetslivserfarenhet åt små grupper på 2-5 studerande som är i studiernas slutskede.  Studerandena får även stöd av varandra.

Vi stöder även karriärservicens riksomfattande karriärsuppföljning. Uppföljningens målsättning är att producera information om akademikers sysselssättningsgrad och att universitetesutbildningen motsvarar arbetslivets praktiska krav och kunnande. Vi arbetar tätt tillsammans med Studentkåren HUS, ämnes- och fakultetsföreningar. Vi deltar t.ex. i arbetslivsevenemang på olika campus och administrerar Facebookgruppen HYY:n työelämä ja alumnit. Vi förverkligar även årligen Gulisäventyret för nya studerande och understöder ämnesföreningarnas arbetslivs- och alumnansvarigas arbete.

Dessutom föreverkligade vi år 2019  ambitiösa Alumni Ambassador-verksamheten, där hundratals studerande har möjlighet att få tips om arbetssökande och karriär från erfarna alumner via LinkedIn.

Studerande, kom med här!

Med hjälp av Alumni Ambassador -tjänsten kan du ta kontakt med våra ambassadörer, d.v.s. alumner som vill hjälpa studenter hitta sysselsättning. Att gå med i verksamheten är gratis för studerande och kräver inte medlemskap i Alumnföreningen.

1.  Kom med i tjänsten genom den nedanstående länken.
2.  Vänta på godkännande och ytterligare anvisningar från Alumnkontoret.

Styrelseplatser i startup-företag

Helsinki Innovation Services (HIS), som Helsingfors universitet äger, hjälper forskare att grunda startupföretag, så att de kan kommersialisera sina forskningsrön.

– Alumner som är erfarna inom sina branscher är välkomna som styrelsemedlemmar i de nya företagen, men även som företagare eller medlemmar av ett företagsteam, säger VD Jari Strandman. Som bäst är 20 kommersialiseringsprojekt under förberedelse vid HIS. Ifall de framskrider så långt som till företag behövs det åtminstone tre medlemmar i styrelsen. Vanligen representerar en medlem forskarna, en annan företräder Helsingfors universitets stiftelser, och den tredje eller därpå följande medlemmen vill man att är en erfaren och motiverad utomstående person.

Nanojet, grundat vid Campus Gumtäkt, utvecklar teknologier med vilka 2D-mikroskop enkelt kan användas för 3D-modellering. Det här innebär betydande inbesparingar för laboratorier. 3D-­mikroskop kostar hundratusentals euro medan 2D-mikroskop bara kostar en tiondel av det.

GlucoModicum, grundat vid Campus Gumtäkt, tillverkar teknologi med vilken man kan mäta blodsockerhalten utan att sticka en nål igenom huden.

Solubility Company, grundat i Vik, utvecklar teknologi för företag inom läkemedelsbranschen som gör det möjligt att mäta lösligheten av ett läkemedel redan i ett tidigt utvecklingsskede. Information i ett tidigt skede ger företagen kännbara inbesparingar. Ifall det visar sig att läkemedlet löser sig dåligt i kroppen måste det uppmärksammas i produktutvecklingen, och ibland måste man helt överge utvecklingen av förformen av medicinen. Just nu håller man på att grunda ett företag vid Campus Vik som producerar ett vaccin för bin mot amerikansk yngelröta. Det är fråga om världens första vaccin som utvecklats för insekter. Enligt Strandman grundas det årligen mellan fem och tio spinout-företag av den här sorten vid världens toppuniversitet.

– Det är ett litet antal, men värdeökningspotentialet för dessa företag är väldigt stor, eftersom konkurrenskraft skapas av spetsforskning och nya uppfinningar. Till exempel den kommersiella potentialen av det nyskapande cancervaccin som utvecklas vid Valo Therapeutics kan räknas i miljarder, säger Strandman.

Ta kontakt:
jari.strandman@helsinki.fi
eller +358 40 7006968

Universitas, kontakten till vetenskaperna

”Examen avbröt väl påbörjade studier”, skämtade vi i Mejlans på våren 1984. Vi hade bråttom ut i världen: till arbetsplatserna, lönerna, till specialiseringar och till ett liv som självständiga vuxna. Att skaffa det första egna hemmet, den första bilen och att betala tillbaka studielånet, tog vår tid och energi i anspråk. Men sedan började vi träffa tidigare lärare, kurskamrater och bekanta från nationerna och ämnesföreningarna. Universitetet släppte inte taget om oss.

Som ung medicinare var jag mest intresserad av mitt eget vetenskapliga område. Med stigande ålder och livserfarenhet breddades mitt perspektiv och jag började gräma mig över att jag under studietiden inte dragit mer nytta av universitas – det breda akademiska lärosätet.

I Alumnföreningens verksamhet har jag fått en ny kontakt till både min egen och andras fakulteter. Jag häpnas över hur mycket vetenskapen har utvecklats och universitetet förändrats sedan jag utexaminerades! Som läkare blir jag allt mer bekymrad över alla alternativa ”sanningar”, falska nyheter, vidskepelse och direkt humbug som florerar, trots att befolkningens utbildningsnivå åtminstone i mätningar är högre än någonsin. Medicin är en vetenskap, inte en åsikt! Visst behövs det fler erfarenhetsexperter än tidigare, men något enskilt twitterfenomen kullkastar inte vetenskapliga fakta. Världen behöver mer kunskap, fakta och forskning. Annars kan vi varken bemöta klimatförändringen eller några andra globala utmaningar. Hållbar utveckling baserar sig på vetenskapliga fakta. Det 29:e verksamhetsåret för Helsingfors universitets alumnförening har redan fått en bra start. Vi är snart uppe i 7 500 medlemmar.

Inom kort röstar vi in en ny riksdag i landet. Finansieringen av vetenskap, forskning och utbildning är ett viktigt tema i detta. Vår kära alma mater har utbildat oss att tjäna fosterlandet och samhället. Helsingfors universitet behöver sina alumner. Det är vår tur att ge tillbaka och göra vårt för att trygga universitetets framtid. Vid världens stora och traditionella universitet är alumnskapet en väsentlig del av universitetets brand, verksamhet, samhällskontakt och finansiering. Alumnitet är den lärdom, som vi tagit del av vid universitetet. Kontakterna som vi har skapat under studietiden. En examen som stoltserar med ett sigill från Finlands främsta universitet.

Välkommen med i den aktiva alumnverksamheten – ta i år med dig åtminstone två studiekamrater.

Kati Myllymäki
Vd för Finlands läkarförbund
Ordförande för Alumnföreningens delegation 2017-2019
Alumn i medicin

Vad är Alumni Ambassador?

Alumni Ambassadors, d.v.s. våra ”ambassadörer”, är medlemmar i Helsingfors universitets alumnförening som gör frivilligarbete för att hjälpa nuvarande studerande att hitta syssälsättning. De har förbundit sig till att dela sin kunskap och till att erbjuda hjälp att svara på frågor om arbetslivet baserat på sin egen erfarenhet.

Alumnambassadörer kan svara på frågor, ge tips om jobb- eller praktikantplatser och bedöma CV:n. Det finns bara två krav på ambassadörerna: de måste ha en LinkedIn-profil och de måste binda sig till att svara på de frågor de får – även om svaret ibland kan vara ”jag hinner inte hjälpa just nu”.

Välj din Alumni Ambassador här

TEO­LO­GISKA FAKULTETEN

Alumn i teologi, Noora Isoranta, HR coordinator, Nuori Kirkko ryLinkedIn-profil
”I’d be happy to help recognizing and shaping one’s talent and skills”

Alumn i teologi, Janne Keränen, intressentgrupp chef, Finska MissionssällskapetLinkedIn-profil
”I’d be happy to help students to bring out their know-how in a way that appeals to employers.”

Alumn i teologi, Karolina Kouvola, journalist / tohtoriopiskelija, Esbo stadsmuseumLinkedIn-profil

Alumn i teologi, Markku Kotila, verkställande direktör, Finska BibelsällskapetLinkedIn-profil

Alumn i teologi, Karoliina Pakkanen, utbildningsplanerare, Helsingfors universitets juridiska fakultetLinkedIn profil
”Mina styrkor ligger i arbete som inte har att göra med kyrkan eller undervisning. Jag kan också hjälpa dig utveckla dina färdigheter i arbetslivet.”

Alumn i teologi, Sari VapaavuoriLinkedIn-profil

JURIDISKA FAKULTETEN

Alumn i juridik, Taisto Hujala, CEO, Hujala Law, LinkedIn-profil
”My strenghts are juridical knowledge and negotiation, performance, training and writing skills. I have also had a long career in the finance field.”

HU­MA­NIS­TI­SKA FAKULTETEN

Alumn från humanistiska fakulteten, Arja Suominen, vice generaldirektör, FinnairLinkedIn-profil

Alumn i Archaeology, Jesper Wallenius, Information Service Specialist, The National Land Survey of FinlandLinkedIn-profil

Alumn i konsthistoria och pedagogik, Riikka Haapalainen, föreläsare, Aalto UniversityLinkedIn-profil

Alumn i engelsk översättning och tolkning, Suvi Seikkula, projektledare, Bellcrest Translations LtdLinkedIn-profil

Alumn i historia, Michaela Bränn, företagare och Research Coordinator, Bränn&Bränn och Helsingfors universitetLinkedIn profile
”I can advice on things related to entrepreneurship.”

Alumn i historia, Tapio Heiskari, expert inom utbildningspolitik, Suomen ylioppilaskuntien liittoLinkedIn-profil

Alumn i historia, Katri Korolainen, kommunikationschef, Nuori kirkko ryLinkedIn-profil

Alumn i historia, Anniina Kuronen, programdirektör, Vlerick Business School, BelgiumLinkedIn-profil
”Jag är intresserad av att hjälpa studerande på deras väg att bli internationella experter.”

Alumn i historia, Mikko Myllykoski, upplevelseledare, HeurekaLinkedIn-profil

Alumn i historia, Pia Österman, verkställande direktör, Helsingfors universitets alumnföreningLinkedIn-profil

Alumn i musikvetenskap, Helen Metsä, back office och projekt koordinator, StillArt OyLinkedIn-profil
”Jag diskuterar gärna karriärmöjligheter för generalister och delar gärna med mig om mina erfarenheter i att använda sociala medier som ett verktyg för att hitta jobb.”

Alumn i germansk filologi, Anni Siltanen, Advisor, Kemianteollisuus ry, Board Chair, AFS & EFILLinkedIn-profil
”Mina styrkor är att bygga nätverk, utbildningsfrågor och internationalitet.”

Alumn i fransk filologi, Katju Helminen, HR specialist, LinkedIn profile
”My strength is my international career.”

Alumna i genusvetenskap, Tuuli Vuori, kommunikation och påverkan spesialist, Finlands FredsförbundLinkedIn-profil
”I can especially help with questions related to work in organizations.”

MA­TE­MATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Alumn i geografi, Teemu Hentunen, alumni analyytikko, King Abdullah University of Science and Technology, LinkedIn-profil
”Jag är redo att svara på frågor speciellt gällande en internationell karriär.” 

Alumn i datavetenskap, Laura Karhu, UX Designer, Tori.fiLinkedIn-profil
”Haluan rohkaista erityisesti naisia (mutta myös kaikkia muita) it-alalla, että kaikille löytyy sopiva osa-alue teknisestäkin maailmasta.”

Alumn i datavetenskap, Aaron Ding, Assistant Professor, TU DelftLinkedIn-profil
”Glad to share international opportunities and perspectives with our students at University of Helsinki.”

Alumn i datavetenskap, Sebastian Sonntag, Chief Technology Officer, NetradarLinkedIn profile

MEDICINSKA FAKULTETEN

Alumn i medicin, Kati Myllymäki, verkställande direktör, Finska LäkarförbundetLinkedIn profile
”Jag kan hjälpa med att utveckla administrativa färdigheter och ledarkunskaper.”

BIO- OCH MILJÖVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Alumn i Molecular Biosciences, Snehadri Sinha, teknisk assistent, EV CoreLinkedIn-profil

Alumn i livsvetenskap, Carmela Kantor-Aaltonen, direktör, Finnish Bioindustries, Senior Advisor, Kemianteollisuus ryLinkedIn-profil
Jag har haft en lång karriär både på universitetet och i den tredje sektorn, och är redo att dela med mig av den erfarenhet jag fått. Jag har en syn på hurdana färdigheter arbetsgivare letar efter.”

PEDAGOGISKA FAKULTETEN

Alumn i pedagogik, Riitta Hiltunen, Development manager, Government ICT Centre ValtoriLinkedIn-profil

Alumn i pedagogik, Kirsi Santala, klasslärare, Tusby kommunLinkedIn-profil

Alumn i pedagogik, Nelli Rovamaa, HR Specialist, VALA GroupLinkedIn-profil

Alumn i pedagogik, Marika Weckström, HR & Recruitment Lead, CodentoLinkedIn-profil

STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Alumn i filosofi, Ville Tura, marknadsföringschef, KTC Finland OyLinkedIn profile
”A lot of students in their final stages might have doubts whether their studies will be useful in their career or not. I can also help by reading and commenting CVs and application letters.”

Alumn i nationalekonomi, Uki Lammi, Global Concept Lead, Nordea MarketsLinkedIn-profil
”Mina styrkor som expert har att göra med finansiering:  banker och marknader.  Jag har även erfarenhet av ledningskonsultering.” 

Alumn i nationalekonomi, Anna Mahlamäki, International Business Development Manager, SOLEMO OyLinkedIn-profil

Alumn i nationalekonomi, Jaakko Meriläinen, doktorand, Stockholms universitetLinkedIn-profil

Alumn i nationalekonomi, Lauri Ström, förvaltare, OPLinkedIn-profil
”Jag skulle vilja ge råd i synnerhet om hur man hittar jobb inom finansieringsbranschen.”

Alumn i nationalekonomi, Arto Ojala, Consultant Entrepreneur, AVEPO OyLinkedIn-profil
”Economic policy, labour market policy, municipality policy and entrepreurship are my strenghts.”

Alumn i ekonomi, Eeva Toivonen, ESG Analyst, Kuntarahoitus Oyj,  LinkedIn-profil
”Olen perehtynyt erityisesti kestävän rahoituksen, vastuullisen sijoittamisen, yhteiskuntavastuun, yritysvastuun ja kestävän kehityksen teemoihin. Autan mielelläni ketä tahansa myös esimerkiksi henkilöbrändäyksen kysymyksissä.”

Alumn i Communications and Political Science, Saara Harjula, Deputy Head of Helsinki EU Office & EU Policy Manager, Helsinki EU OfficeLinkedIn-profil

Alumn i Political Science, Peter Seenan, Content Writer and Strategist, FinnairLinkedIn-profil

Alumn från statsvetenskapliga fakulteten, Reidar Wasenius, verkställande direktör, Finnish Business Angels NetworkLinkedIn-profil

Alumn från statsvetenskapliga fakulteten, Sole Molander, företagare, The JuicePLUS+ Company ApSLinkedIn-profil
”Jag hjälper gärna speciellt med frågor som gäller företagande”. 

AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

VETERINÄRMEDICINSKA FAKULTETEN

Alumn i veterinärmedicin, Tuula Honkanen-Buzalski, seniorrådgivare, TLBona Oy, LinkedIn-profil
”Jag kan ge råd i synnerhet om ledarskap och om specialist- och forskarpositioner.” 

SVENS­KA SOCIAL- OCH KOM­MU­NALHÖGS­KO­LAN

Alumn i politices, Jaan Siitonen, politiskt sakkunnig, Svenska BildningsförbundetLinkedIn-profil
”Menestyvä suomalainen puhuu myös ruotsia – Svenska öppnar oförväntade möjligheter.”

Varför är det viktigt?

Unga, akademiskt utbildade människor sysselsätts inte alltid med arbete som fullständigt motsvarar det de har studerat. Alumner är mycket motiverade att hjälpa nuvarande studerande att hitta bättre jobb snabbare. Ambassador-tjänsten möjliggör kontakt mellan alumner och studerande, till och med om det inte finns tid att träffas personligen.

Målet med tjänsten är att Helsingfors universitets studerande och nyutexaminerade kan hitta sysselsättning lättare, snabbare och på arbetsplatser som bättre motsvarar deras sakkunskap och utbildning.

Detta kan också intressera dig

Leijona

MEDLEMSFÖRMÅNER

Alumnföreningen har valt en samling intressanta och etiska samarbetspartners, varav flera fungerar i tätt samarbete med universitetet. Bekanta dig med medlemsförmånerna eller föreslå en ny medlemsförmån.

meren_lumo_kuvaaja_juha_nurminen

AKADEMISKT VOLONTÄRARBETE

Medlemmarna i Alumnföreningen har mycket specialkunnande som kan gynna universitetet. Föreningens kontor kopplar ihop de rätta personerna med de olika volontäruppdragen. Varje uppgift har en uppgiftsbeskrivning. Uppdragen är mångsidiga par-, team- eller individuella uppgifter. Man förbinder sig för ett år i taget. Efter slutfört uppdrag kan du be om ett arbetsintyg.

kultareunakuva_2000px_mv_fi

ALUMNIKAUPPA.FI

Alumnföreningen har en egen nätbutik. I butiken säljs alumnprodukter som evenemangsbiljetter, alumnpins, overallmärken, vinglas och adresser. 

Digitala produkter, som biljetter, skickas till din epost efter att beställningen är gjord. Övriga produkter kan avhämtas från Alumnföreningens kontor.

Se öppetiderna i smaband med uppköpet i nätbutiken.