Resultat från medlemsundersökningen

Alumnföreningen utför regelbundet medlemsenkäter för att bättre förstå alumnernas synpunkter och åsikter i frågor gällande Helsingfors universitet, föreningens medlemskap, aktuella frågor och för att observera trender i alumnernas attityder. Den senaste omfattande medlemsenkäten utfördes i juni–september 2016.

Enkäten besvarades av 2 653 alumner (43 % av de dåvarande medlemmarna). Alumnföreningen har tillämpat metoden Net Promoter Score (NPS) i alla enkäter sedan år 2015. Undersökningen visar att Helsingfors universitets NPS är +64 och Alumnföreningens NPS är +47 bland alumner, vilket är ett mycket bra resultat då NPS skalan är 100 – +100. Följande omfattande medlemsenkät utförs 2021.

 

• 88 % av alumnerna är stolta över sin examen 
• 84 % upplever att deras relation till universitetet är positiv eller mycket positiv

•Alumnföreningen anses ha förbundit sig bra eller mycket bra till sina strategiska värden för åren 2017– 2020: visionär, nyttig, engagerande och bildande.

• Föreningen anses vara mycket aktiv, mångsidig, och intressant och kommunikationen från föreningen anses effektiv. Alumnföreningens varumärke är starkt

• Alla som svarade på enkäten, oberoende av ålder, var intresserade av forskning även inom andra vetenskapsområden än sitt eget.

• För alumnerna är de tre viktigaste informationskällorna om universitetet tidningen Yliopisto, dagstidningar och Alumnföreningen. I fråga om unga alumner även sociala medier.

• Vi frågade även om vilka tyngdpunktsområden universitetets rektor borde koncentrera sig på. I de öppna svaren förekom speciellt följande teman: internationalisering, forskningens kvalitet och uppskattning för undervisning, välmående i vetenskapssamfundet och att fungera som förespråkare för vetenskapens betydelse.

  • Alumnerna är stolta över sin examen 88% 88%
  • Alumnerna upplever att deras relation till universitetet är positiv eller mycket positiv 84% 84%
  • Den viktigaste informationskällan om universitetet är media 60% 60%
  • Den viktigaste informationskällan om universitetet är Alumnföreningen 50% 50%
  • Den viktigaste informationskällan om universitetet är fakulteternas nyhetsbrev, studenterna eller universitetets ledning 30% 30%

%

AV MEDLEMMARNA SVARADE PÅ ENKÄTEN

%

ALUMNFÖRENINGENS NPS