Jäsenehdot, säännöt ja tietosuojaseloste

HELSINGIN YLIOPISTON ALUMNI RY:N JÄSENEHDOT

Lue nämä jäsenehdot ennen kuin liityt jäseneksi!

Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen voivat liittyä Helsingin yliopistossa tutkinto-oikeuden saaneet, tutkimustyössä olleet ja työsuhteeseen nimitetyt.  Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta vuosittain. Vuonna 2021 jäsenmaksu on 39€ tai 69€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna.

Jäsentä pyydetään rekisteröityessä ilmoittamaan vähintään nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, tiedekunta, sekä opintojen aloitusvuosi. Huomaathan, että tiedekuntajako vastaa nykyistä tilannetta, tiedekunnat ja niiden laitokset ovat muuttuneet vuosien myötä.

Jäsenellä on jäsenmaksua vastaan oikeus osallistua Alumniyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, sekä oikeus hyödyntää jäsenetuja. Jäsenmaksua vastaan saa myös jäsenkirjeen, sekä muuta tiedotusta yhdistyksen toimintaan, sekä yliopistoon liittyen. Sähköpostiosoitteen ilmoitettuaan jäsen saa myös sähköisiä tiedotteita.

Jäsenyys on henkilökohtainen, joten Alumniyhdistyksen edut ovat tarkoitettu ainoastaan jäsenelle itselleen.

Jäsenrekisterimme on ehdottoman luottamuksellinen eikä sen tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsenrekisterin tietoja käsitellään yhdistyksen tietosuojailmoituksessa ja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksellä on oikeus lopettaa jäsenyys, mikäli jäsenyyttä on väärinkäytetty tai oikeita tietoja ei ole ilmoitettu.

Helsingin yliopiston alumniyhdistys pidättää itsellään oikeuden muuttaa jäsenehtoja ilman erillisilmoitusta.

Alumniyhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka.

Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston alumni, ruotsiksi Helsingfors universitets alumner. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä Helsingin yliopistossa opiskelleiden kesken ja heidän yliopistoonsa, tukea yliopiston pyrkimyksiä sekä lujittaa akateemista Helsingin henkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia, tiedottaa yliopiston toiminnasta ja tavoitteista, jakaa stipendejä sekä kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota yliopiston toimintaan ja kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaan­sa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä ja muodostaa rahastoja ja säätiöitä.

3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen, joka on opiskellut Helsingin yliopistossa.

Hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät ole olleet Helsingin yliopiston opiskelijoita.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön taikka rekisteröidyn tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksellä on oikeus kutsua kunniajäseniä.

Yhdistyksen hallitus pitää jäsenluetteloa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jos varsinainen jäsen tai kannattajajäsen ei ole maksanut edellisen kalenterivuoden jäsenmaksuaan, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.

4. Jäsenmaksu

Yhdistyksen vuosikokous päättää varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta vuosittain. Jäsenmaksu voi olla myös kertamaksu, jonka suorittamalla jäsen voi valita ainaisjäsenyyden. Samassa taloudessa asuvilta voidaan periä alempi jäsenmaksu. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen vuosikokous voi vahvistaa perusteet, joilla hallitus voi kokonaan tai osittain vapauttaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksuvelvollisuudesta opintojen, varusmiespalvelun tai muun vastaavan syyn perusteella. Jäsenmaksuvelvollisuutta voidaan alentaa sen perusteella, jos varsinainen jäsen on palvelussuhteessa taikka siihen rinnastettavassa asemassa Helsingin yliopistoon.

5. Yhdistyksen valtuuskunta

Valtuuskunta seuraa yhdistyksen hallituksen hoitamaa hallintoa ja tukee hallituksen ja yliopiston toimintaa ja niiden strategisia tavoitteita.

Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä 1. ja 2. varapuheenjohtaja ja 20 jäsentä. Varapuheenjohtajistossa tulee olla ruotsinkielisten edustus. Yhdistyksen vuosikokous valitsee valtuuskuntaan kuuluvat yhdistyksen puheenjohtajat ja valtuuskunnan jäsenet kulloinkin kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajat ja valtuuskunnan jäsenet voidaan valita valtuuskuntaan enintään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi.

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa puhetta valtuuskunnan kokouksissa ja yhdistyksen vuosikokouksessa sekä edustaa yhdistystä.

Puheenjohtajat voivat osallistua yhdistyksen hallituksen ja sen asettamien toimikuntien kokouksiin.

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kaksitoista vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemaa eri aloja edustavaa jäsentä.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja muiksi tarvittaviksi toimihenkilöiksi hallitus voi ottaa sopivia henkilöitä sen ulkopuoleltakin.

Hallitus voi valita keskuudestaan asioiden hoitoa varten 3 – 5 -jäsenisen työjaoston ja asettaa tarpeen mukaan muitakin toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapu­heenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kulloinkin kaksi yhdessä tai joku näistä yhdessä alumnisihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus voi antaa yhdistyksen toimihenkilölle oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

9. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava kaksi viikkoa ennen kokousta vähintään yhdessä yhdistyksen vuosikokouksen määräämässä sanoma- tai aikakauslehdessä.

10. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään loka-marraskuun aikana.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselle ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

11. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään hallituksen toimintakertomus
2. Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
3. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
6. Määrätään puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista
7. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
8. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut
9. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä 1. ja 2. varapuheenjohtaja erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yhdistyksen valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
13. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto. Jos tilintarkastajaksi valitaan yhteisö ei varatilintarkastajaa tarvita. Lisäksi yhdistykselle valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Erityinen päätöksentekojärjestys

Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 3 /4 äänestyksessä annetuista äänistä.

13. Omaisuuden käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa on sen omaisuus luovutettava Helsingin yliopistolle tai jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle sen mukaan kuin yhdistys purkamispäätöksen yhteydessä määrää.

REKISTERISELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Se on yksi merkittävimmistä tietosuojaan liittyvistä kansainvälisistä lakimuutoksista vuosikymmeniin. Asetuksen tarkoituksena on parantaa yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä, sekä yhtenäistää lainsäädäntöä Euroopan unionin sisällä. Tarkoituksena on myös ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta voidaan vastata teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin.

Alumniyhdistys on laatinut uuden tietosuojailmoituksen ja varmistanut, että tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietojenkäsittelysopimukset ovat voimassa kaikkien niiden yhdistyksen käyttämien palveluntarjoajien kanssa, joiden palveluissa henkilötietoja käsitellään.

Yhdistyksen rekisteriselosteessa sekä tietosuojailmoituksessa ilmaistaan muun muassa rekisterin käyttötarkoitus, kerättävät tiedot, sekä niiden säilytyksen kesto.

Lue tästä yhdistyksen rekisteriseloste sekä tietosuojailmoitus.

Lue Alumniyhdistyksen rekisteriseloste

Alum­niyh­dis­tyk­sen tie­to­suo­jail­moi­tus

HELSINGIN YLIOPISTON ALUMNI RY:N TIETOSUOJAILMOITUS

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Helsingin yliopiston alumniyhdistys (jäljempänä me, meidän, meille jne.) käsittelee ja käyttää henkilötietoja, joita keräämme alumnijäsenistämme ja aiemmista, nykyisistä ja tulevista tukijoistamme, riippumatta siitä, ovatko he lahjoittajia, vapaaehtoistyöntekijöitä vai jäsenryhmiemme osallistujia (jäljempänä sinä, sinun, sinulle jne.). Tämä asiakirja on Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen niiden sääntöjen ja jäsenehtojen alainen, jotka kukin jäsen on hyväksynyt liittyessään yhdistykseen.

Alumniyhdistys on Helsingin yliopiston kumppani. Yliopisto tarkoittaa tässä yhteydessä Helsingin yliopistoa kokonaisuudessaan, sen tiedekuntia, aine- ja tutkimuslaitoksia sekä yliopiston alaisia museoita, kirjastoja ja muita kulttuuri- ja virkistystoimintoja. Jäsentemme ja Helsingin yliopiston muiden alumnien tunteminen auttaa meitä ja yliopistoa pitämään sinuun yhteyttä, kertomaan toiminnastamme ja kehityksestämme, tarjoamaan palveluita ja tunnistamaan tapoja, joilla voit tukea meitä taloudellisesti tai muutoin.

Olemme sitoutuneet henkilötietojesi suojaamiseen ja kertomaan läpinäkyvästi, mitä tietoja hallussamme on. Seuraavassa kerromme, miten käytämme henkilötietojasi alumnisuhteissa ja -yhteistyössä.

Yhdistyksen hallinnoimat henkilötiedot

Saamme henkilötietoja useista eri lähteistä. Merkittävän osan alumneja koskevista tiedoista saamme alumneilta itseltään. Voit antaa meille tietoja esimerkiksi liittyessäsi jäseneksemme tai ollessasi meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai muutoin. Jos olet Helsingin yliopiston nykyinen tai entinen opiskelija, jotkut henkilötiedoistasi (esim. syntymäpäivä ja valmistumisvuosi) saatetaan päivittää manuaalisesti opiskelijarekisteristä alumniyhdistyksen jäsenrekisteriin. Joissain tapauksissa rekisteröimme myös julkisesti saatavilla olevia tietoja ja kumppaneilta saamiamme tietoja (esim. yritysten julkiset verkkosivut ja LinkedIn).

Rekisterimme sisältää seuraavia tietoja:

 • koulutustiedot (esim. tiedekunta, suoritetut kurssit ja suorituspäivämäärät)
 • yksilölliset henkilönumerot ja biografiset tiedot (esim. syntymäpäivä ja aiempi sukunimi)
 • yhteystiedot (päivitämme yhteystiedot aina, kun ilmoitat niiden muuttuneen, tai säännöllisesti joka huhtikuussa Väestörekisterikeskuksesta saamiemme päivitysten perusteella, jos et ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua)
 • tiedot yhteydenpidosta alumniyhdistyksen kanssa, mukaan lukien
  • jäsenyytesi alumniyhdistyksessä ja sen kerhoissa ja ryhmissä sekä itsenäisissä alumniryhmissä, joiden kanssa olemme solmineet kaksoisjäsenyyssopimuksen
  • osallistumisesi tapahtumiimme ja kumppaneidemme kanssa järjestettyihin tapahtumiin
  • muu yhteydenpitosi meihin tai kumppaneihimme
  • sinulle tarjotut edut ja palvelut, jotka kuvataan verkkosivuillamme osoitteessa www.alumniyhdistys.fi
  • toimintasi työryhmissämme, valtuuskunnassamme ja hallituksessamme, vapaaehtoistoimintasi ja muu osallistumisesi esimerkiksi mentorointiin tai kannatus- ja                           jakamistoimintaan
  • suhteesi muihin Helsingin yliopiston alumneihin tai tukijoihin
 • perhetiedot (esim. puolison tai kumppanin nimi)
 • tiettyjä tarkoituksia varten antamasi henkilötiedot (esim. tiedot mahdollisista liikuntarajoitteista ja erikoisruokavaliosta tapahtumien järjestämistä varten)
 • viestintätoiveet, joiden perusteella voimme räätälöidä ja tarjota sinua kiinnostavaa viestintää
 • saavutukset työuralla ja muilla elämänaloilla
 • tiedot mielenkiinnon kohteista ja harrastuksista

Käytämme kohdennettuja internet-hakuja ja saatamme tehdä verkkosivuhakuja (joko suoraan tai hakukoneita käyttäen), kun se on tarpeen yllä lueteltujen tietojen hankkimiseksi ja niiden paikkansapitävyyden varmistamiseksi.

Miten yhdistys käyttää tietojasi

Käytämme tietojasi useisiin toisiinsa liittyviin tarkoituksiin edistääksemme alumnisuhteita ja -yhteistyötä. Käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi:

 • julkaisujen lähettäminen (esim. alumnilehdet, Yliopisto-lehti, tapahtumakutsut ja yliopistoa ja sen kampanjoita koskevat tiedotteet)
 • palveluiden tarjoaminen, mukaan lukien pääsy yliopiston tiloihin
 • räätälöityjen ehdotusten, vetoomusten ja alumniyhteistyötä koskevien pyyntöjen lähettäminen
 • vapaaehtoistoimintaa koskevien tietojen lähettäminen
 • kutsujen lähettäminen alumnitapahtumiin ja muihin yliopiston tapahtumiin
 • muista mahdollisuuksista ja palveluista tiedottaminen (esim. tarjoukset ja yliopiston alumniryhmien verkoston tarjoamat mahdollisuudet)
 • selvitykset, joilla pyritään hankkimaan lisätietoja alumneistamme ja tukijoistamme, muokkaamaan varainkeruustrategiaamme ja kohdistamaan viestintäämme tehokkaasti
 • sisäisen rekisterin ylläpito, mukaan lukien palautteen ja valitusten hallinnointi
 • yksittäisten henkilöiden alumnitoiminnan rekisteröinti
 • selvitysten tekeminen muun muassa siitä, milloin ja mitkä lahjoitukset tai varainkeruuvetoomukset saattavat kiinnostaa sinua
 • hallinnointi (esim. sellaisen tapahtuman hallinnointi, johon olet ilmoittautunut tai osallistunut)

Ennen kuin hyväksymme henkilön vapaaehtoistyöhön, joudumme joissain tapauksissa tekemään ns. due diligence -tarkastuksen, esimerkiksi tarkastamaan julkisesti saatavilla olevat henkilötiedot, jotka koskevat lahjoittajan mahdollisia rikosoikeudellisia tuomioita ja rikoksia.

Saatamme lähettää sinulle tiedonantoja postitse, puhelimitse tai sähköisesti (lähinnä sähköpostitse) sen mukaan, mitä yhteistietoja hallussamme on ja millaisista tiedonannoista olet ilmaissut olevasi kiinnostunut.

Jos sinulla on kysyttävää edellä mainituista käyttötarkoituksista tai siitä, miten lähetämme sinulle tiedonantoja, otathan meihin yhteyttä käyttäen alla mainittuja yhteystietoja.

Saatamme tehdä automaattisia tai manuaalisia analyysejä tietojen yhdistämiseksi niin, että voimme tarjota sinulle parempaa palvelua, lähettää sinulle asianmukaisia ja ajankohtaisia tiedonantoja, tiedottaa sinua mahdollisesti kiinnostavasta vapaaehtoistoiminnasta tai mahdollisuuksista tarjota tukea, ja niin, ettemme viesti sinulle asioista, joista et ole kiinnostunut. Kaikki tämä auttaa meitä toimimaan kanssasi kustannustehokkaasti ja tukemaan samalla alumniyhdistyksen ja yliopiston strategisia tavoitteita. Pyrimme aina varmistamaan tekemiemme selvitysten perusteella, että esittelemämme toiminta vastaa mielenkiinnon kohteitasi.

Kunnioitamme aina pyyntöäsi lopettaa henkilötietojesi käsitteleminen. Lakisääteiset oikeutesi on kuvattu alla.

Milloin yhdistys luovuttaa tietojasi muille (kumppaneille)

Luovutamme yllä mainittuja tietoja yliopistolle tapauskohtaisesti, ja kun se on perusteltua. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä yliopiston kanssa voidaksemme toimia koordinoidusti alumniemme ja tukijoidemme kanssa. Tietojen mahdollinen siirtäminen yliopistolle tai yliopistolta perustuu yhdessä sovittuihin prosesseihin, jotka noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Helsingin yliopistolla on oma tietosuojaselosteensa ja -menettelytapansa.

Lisäksi luovutamme tietoja harkitusti, luottamuksellisesti ja tarpeen mukaan seuraaville tahoille:

 • organisaatiot ja yksilöt, jotka tukevat alumneja ja tukijoita ja tarjoavat näille palveluita, kuten
  • alumniyhdistyksen kerhot ja ryhmät
  • läheiset vapaaehtoiskumppanit (esim. kehittämisryhmien ja neuvottelukuntien jäsenet, alumniyhteisöt ja alumniryhmien edustajat)
 • kolmannet osapuolet, joiden kautta yhdistys tarjoaa alumnitoimintaan liittyviä palveluita (esim. yritykset, jotka tarjoavat sinulle palveluita puolestamme tai tarjoavat meille palveluita)
 • valitut yritykset, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita yhdistyksen tai yliopiston tuotemerkillä tai valtuutuksella (ei henkilötietoja, vaan vain eriytettyjä ei-henkilöityjä tietoja).

Miten suojaamme tietojasi

Vakuutamme, että solmimme asianmukaiset tiedonluovutussopimukset, ennen kuin luovutamme henkilötietojasi.

Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille missään tilanteessa emmekä salli kolmansien osapuolten myyvän eteenpäin tietoja, jotka olemme luovuttaneet niille.

Tuemme myös yksittäisten alumnien välisiä yhteyksiä, mutta emme julkaise kenenkään henkilökohtaisia yhteystietoja ilman erillistä suostumusta.

Käytämme jäsenpalvelussamme seuraavia ohjelmia: Salesforce, MailChimp ja Lyyti. Helsingin yliopiston alumni ry on solminut sopimuksen kyseisten ohjelmien toimittajien kanssa. Olemme varmistaneet, että sopimus palveluntarjoajien kanssa on yhteensopiva EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa ja että tiedot tallennetaan turvallisesti Euroopan sisällä. Olemme varmistaneet, että jäsenpalvelussamme käyttämämme ohjelmat (Salesforce, Lyyti ja MailChimp) ovat yhteensopivia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. 

Tietojesi mahdollinen siirto ulkomaille (Euroopan talousalueen ulkopuolelle), esimerkiksi kansainväliselle alumnijärjestölle, edellä kuvatun mukaisesti suojataan joko Euroopan komission tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen nojalla (jossa vastaanottava maa todetaan turvalliseksi henkilötietojen kannalta) tai Euroopan komission vakiomuotoisten sopimuslausekkeiden nojalla (jotka velvoittavat vastaanottajan turvaamaan tiedot).

Oikeutesi

Sinulla on oikeus

 • pyytää meiltä pääsyä tietoihisi tai niiden oikaisemista tai poistamista
 • rajoittaa tietojesi käsittelyä (odottaessasi oikaisemista tai poistamista)
 • kieltäytyä tiedonannoista tai suoramarkkinoinnista
 • pyytää kaikki tietosi paperille tulostettuina, kun todistat henkilöllisyytesi alumniyhdistyksen toimistossa ja sovit tapaamisen kolme viikkoa etukäteen (otathan meihin yhteyttä sähköpostitse: hy@alumniyhdistys.fi)
 • toimittaa valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon (www.tietosuoja.fi).

Lisätietoja

Lainmukainen peruste henkilötietojesi käsittelylle edellä kuvattuihin, toisiinsa liittyviin tarkoituksiin on jäsenyytesi alumniyhdistyksessä, minkä lisäksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä laillisten intressiemme toteuttamiseksi, yleistä etua olevan tehtävän suorittamiseksi tai virallisen toimivaltamme käyttämiseksi. Käsittelemme aina henkilötietojasi turvallisesti ja pyrimme minimoimaan niiden käytön, eikä sinulle aiheudu ylivoimaista haittaa henkilötietojesi käytöstä näihin tarkoituksiin. Sinuun ei myöskään kohdistu lainsäädännöllisiä tai sopimusoikeudellisia vaatimuksia luovuttaa henkilötietojasi meille.

Henkilötietosi sisältävän rekisterin rekisterinpitäjä on Helsingin yliopiston alumniyhdistys (Helsingin yliopiston alumni ry), ja meidät tavoittaa osoitteesta hy@alumniyhdistys.fi. Toimistomme valvoo henkilötietolainsäädännön noudattamista.

Otathan meihin yhteyttä sähköpostitse (hy@alumniyhdistys.fi), jos sinulla on kysyttävää edellä esitetyistä seikoista tai jos haluat pyytää, ettemme käsittele henkilötietojasi tiettyihin tarkoituksiin. Jos sinulla on toiveita siitä, miten hallinnoimme tietojasi, pyrimme vastaamaan toiveisiisi, mutta otathan huomioon, että se saattaa olla mahdotonta tietyissä tilanteissa.

Säilytämme tietosi toistaiseksi tukeaksemme elinikäistä suhdettasi yliopistoon, ellet pyydä meitä poistamaan tietojasi. Julkaisemme verkkosivuillamme mahdolliset muutokset, jotka teemme tähän tietosuojaselosteeseen, ja ilmoitamme sinulle asiasta tarvittaessa myös muiden viestintäkanavien kautta.

Jos käytät oikeuttasi tietojesi poistamiseen, säilytämme edelleen keskeiset tietosi (nimi, oppiaine(et), ylioppilastutkinto- ja valmistumistiedot, yliopiston henkilönumero ja syntymäaika) alumniyhdistyksen arkistointia varten ja varmistaaksemme, että emme ota sinuun jatkossa yhteyttä epähuomiossa. Saatamme myös joutua säilyttämään joitain taloustietojasi lakisääteisiin tarkoituksiin (esim. petostentorjunta ja kirjanpito).

Jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi, jotka ovat meihin yhteisjäsenyysjärjestelyn kautta liittyvän itsenäisen alumniyhdistyksen hallussa, sinun on otettava yhteyttä kyseiseen yhdistykseen.

7.6.2021