Studerande till arbetslivet

Alumnföreningen och universitetets gemensamma målsättning är att främja sysselsättningen av studerande. Vår viktigaste samarbetspartner är universitetets karriärservice, med vilken vi redan för tredje gången arrangerar programmet för gruppmentorering. Varje mentor får dela med sig av sitt kunnande och sin arbetslivserfarenhet åt små grupper på 2-5 studerande som är i studiernas slutskede.  Studerandena får även stöd av varandra.

Vi stöder även karriärservicens riksomfattande karriärsuppföljning. Uppföljningens målsättning är att producera information om akademikers sysselssättningsgrad och att universitetesutbildningen motsvarar arbetslivets praktiska krav och kunnande. Vi arbetar tätt tillsammans med Studentkåren HUS, ämnes- och fakultetsföreningar. Vi deltar t.ex. i arbetslivsevenemang på olika campus och administrerar Facebookgruppen HYY:n työelämä ja alumnit. Vi förverkligar även årligen Gulisäventyret för nya studerande och understöder ämnesföreningarnas arbetslivs- och alumnansvarigas arbete.

Dessutom föreverkligade vi år 2019  ambitiösa Alumni Ambassador-verksamheten, där hundratals studerande har möjlighet att få tips om arbetssökande och karriär från erfarna alumner via LinkedIn.